Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RAF MEURIS AFWERKING EN RENOVATIE - ROZENSTRAAT 48 - 3545 HALEN

  1. Alle commerciële transacties tussen de eenmanszaak « RAF MEURIS AFWERKING EN RENOVATIE », hierna genoemd « RM-Projects», waarvan de zetel gevestigd is te 3545 HALEN, Rozenstraat 48, BTW-BE 0633.556.785, en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn offerte erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. RM-PROJECTS houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
  2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van de offerte door een klant van RM-PROJECTS, of door een begin van uitvoering van de werken. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz.
  3. Een offerte van RM-PROJECTS is geheel vrijblijvend en blijft geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen, hoeveelheden en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de vereisten van een goede plaatsing. Offertes omvatten enkel werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is RM-PROJECTS gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. RM-PROJECTS behoudt zich het recht voor in de offerte opgegeven prijs eenzijdig aan te passen ingeval van gewijzigde omstandigheden. Ingeval van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer de uitvoering gewijzigd wordt en/of de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten of onvolledigheden bevatten
  4. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, draagt RM-PROJECTS geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
  5. Bij annulatie van een opdracht, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een schadevergoeding aangerekend van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht voor RM-PROJECTS op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals, doch niet beperkt tot, de kost der bestelde materialen.
  6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant eventuele klachten steeds aangetekend overmaken aan RM-PROJECTS: in geval van zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de acht (8) dagen na levering, plaatsing of uitvoering, doch uiterlijk binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen een waarborg voor verborgen gebreken gegeven van 6 maanden na levering, plaatsing of uitvoering, doch uiterlijk zes (6) maanden na factuurdatum, zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van de materialen. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de klant aan RM-PROJECTS te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de gebruikte materialen of goederen; schade veroorzaakt door overmacht. De aansprakelijkheid van RM-PROJECTS voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen. Na deze termijnen worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip wordt beschouwd als enige en definitieve oplevering. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De aansprakelijkheid van RM-PROJECTS is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. RM-PROJECTS is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. RM-PROJECTS is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van RM-PROJECTS wordt weerhouden, is deze beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. RM-PROJECTS kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant meegedeeld.
  7. Tenzij anders overeengekomen dient bij opdrachten of bestellingen 30 % van het totale bedrag als voorschot voldaan te worden en worden prestaties gefactureerd naargelang de vooruitgang van der werken. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van RM-PROJECTS exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten.
  8. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van RM-PROJECTS steeds integraal betaalbaar contant en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Voor elke factuur die niet, geheel of gedeeltelijk, is betaald op de factuurdatum, wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van RM-PROJECTS om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan RM-PROJECTS te voldoen, behoudt RM-PROJECTS zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 7 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de openstaande hoofdsom. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 zal in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van samenloop lastens één der partijen, schuldvergelijking toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussen partijen bestaand op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
  9. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen of grondstoffen die door RM-PROJECTS worden aangeleverd of geplaatste integraal eigendom van RM-PROJECTS tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant. Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde of geplaatste materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van schending van voorgaande, bekomt RM-PROJECTS automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan RM-PROJECTS een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de aannemings- of verkoopprijs verschuldigd. Eens de goederen door RM-PROJECTS geleverd en geplaatste hetzij aan de klant, hetzij op de werf, is RM-PROJECTS niet meer aansprakelijk ingeval van beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.
  10. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen RM-PROJECTS en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar RM-PROJECTS zijn maatschappelijke zetel heeft. Het Belgisch recht is van toepassing.